Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky sk.konnect-europe.com

Úvod

(A)   Tieto všeobecné podmienky používania („Všeobecné podmienky“) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Eutelsat S.A., zapísaná v obchodnom registri (RCS) v Paríži pod číslom 422 551 176, so sídlom na 70, rue Balard, 75015 Paríž, Francúzsko („Eutelsat“) sprístupňuje používateľovi („Používateľ“) internetovú stránku sk.konnect-europe.com („Stránka“), ako aj spôsob prístupu Používateľa k Stránke a spôsob jej používania z jeho strany.

(B)    Akýkoľvek prístup k Stránke a/alebo jej používanie sú podmienené bezvýhradným prijatím a dodržiavaním Všeobecných podmienok zo strany Používateľa. Ak si Používateľ nepraje prijať celé Všeobecné podmienky alebo ich časť, je povinný ukončiť akékoľvek používanie Stránky. Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo jednostranne a bez predchádzajúceho oznámenia odmietnuť prístup k Stránke akémukoľvek Používateľovi, ktorý nedodržiava tieto Všeobecné podmienky.

 1. Predstavenie Stránky

(A)   Stránku zverejňuje spoločnosť BITMAMA a hosťuje ju spoločnosť OVH.

(B)    Stránka obsahuje informácie týkajúce sa satelitnej internetovej služby Konnect („Služba“).

(C)   Služba poskytuje hospodárne a okamžité riešenie pre používateľov, ktorí chcú bez čakania využívať vysokú rýchlosť elektronickej komunikácie, a to bez ohľadu na miesto, kde žijú. Službu prevádzkuje Eutelsat Broadband prostredníctvom satelitu EUTELSAT KA-SAT, pričom Služba je dostupná priebežne, a to vo vysokej rýchlosti prenosu dát. Zariadenie používateľov zahŕňa malú parabolickú anténu a modem pripojený k počítaču pracujúcemu na platforme PC alebo Mac. Ďalšie informácie o Službe sú dostupné v časti „otázky a odpovede“ na Stránke.

 1. Prístup k Stránke

(A)   Stránka je dostupná bezodplatne akémukoľvek používateľovi s prístupom na internet. Všetky náklady týkajúce sa prístupu k Stránke a jej používania, vrátane, nie však výlučne, nákladov na hardvér, softvér alebo prístup na internet, znáša výlučne Používateľ, ktorý je sám zodpovedný za správne fungovanie svojho vlastného počítačového zariadenia a prístupu na internet.

(B)    Spoločnosť Eutelsat sa snaží umožniť prístup k Stránke počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo prípadov, ktoré spoločnosť Eutelsat nemôže ovplyvniť, ako napr. Eutelsatom nezavinené akékoľvek poruchy, ako aj v prípadoch vykonávania opatrení a zásahov týkajúcich sa údržby potrebných na riadne fungovanie Stránky.

(C)   Spoločnosť Eutelsat preto nemôže garantovať dostupnosť Stránky, spoľahlivosť prenosu a výkon týkajúci sa doby odozvy alebo kvality Stránky. Používateľom sa neposkytuje žiadna technická podpora elektronickými prostriedkami alebo telefonicky.

(D)   V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov, spoločnosť Eutelsat nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak Stránka nebude dostupná alebo ju nebude možné používať.

(E)    Od spoločnosti Eutelsat sa ďalej môže vyžadovať, aby kedykoľvek pozastavila Stránku alebo časť jej služieb, a to bez predchádzajúceho oznámenia a bez práva na odškodnenie. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Eutelsat (v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov) nezodpovedá za prerušenia a následky, ktoré môžu takéto prerušenia Používateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám spôsobiť.

 1. Podmienky objednania Služby

(A)   Služba je dostupná prostredníctvom siete schválených distribútorov spoločnosti Eutelsat („Distribútor(i)“); pričom Distribútori predávajú Službu Používateľom za cenu a za podmienok, ktoré si voľne určia. Zoznam Distribútorov je dostupný na Stránke.

(B)    Používateľ môže získať informácie o Službe a podmienkach ponúkaných každým Distribútorom prostredníctvom telefonátu na telefónne čísla uvedené na stránkach Distribútorov.

(C)   Používateľ sa taktiež môže oboznámiť s podmienkami ponúkanými každým Distribútorom, a to na web stránkach Distribútorov.:

(D)   Po výbere Distribútora na základe informácií uvedených v bode 3 (C) vyššie, Používateľ, ktorý si želá Službu objednať, môže požiadať, aby mu vybraný Distribútor zatelefonoval, a to kliknutím na “Želám si byť telefonicky kontaktovaný”. Používateľ bude následne kontaktovaný vybraným Distribútorom, od ktorého si môže Službu priamo objednať.

 1. Ceny a podmienky pre používanie Služby, podmienky Fair Usage Policy

(A)   Pre každú kategóriu Služby, spoločnosť Eutelsat uvádza na Stránke indikatívnu informáciu o cene daného programu Služby, ako sú spravidla ponúkané Distribútorom pôsobiacich na území Slovenska. Ceny produktov Služby sú uvádzané štandardne (ak nie je uvedené, alebo z kontextu nevplýva iné) vrátane všetkých daní. Pritom sa rozumie, že tieto ceny nie sú odporúčané ani predpísané Eutelsatom a Distribútori majú pri určovaní ceny Služby úplnú voľnosť. V prípade nesúladu informácii o cene Služby, resp. jednotlivých programov Služby na Stránke Distribútorov a údajov o cenách, za ktoré sú jednotlivé programy Služby ponúkané jednotlivými Distribútormi, platia ceny a údaje, ktoré sú uvedené na stránkach Distribútorov. Distribútori nie sú za žiadnych okolností povinní poskytovať Službu za ceny uvedené na Stránke a taktiež Používateľovi nevzniká právo získať Službu za ceny uvedené Stránke, ale za podmienok ako si tieto dohodne s Distribútorom.

(B)    Skutočné ceny každého Distribútora sú prístupné na web stránkach jednotlivých Distribútorov.

(C)   Eutelsat je oprávnený poskytovanie a používanie Služby zmeniť z dôvodu technických požiadaviek. Rozpis týchto zmien je uvedený v časti “Pravidlá riadenia siete” každej kategórie Služby.

(D)  Používateľ môže v rámci ním zvoleného programu Služby preniesť (prijať a odoslať) prostredníctvom Služby neobmedzený objem dát a to v súlade so zásadami korektného používania Služby – tzv. „Fair Usage Policy“ (ďalej len „FUP“) definovanými týmito Všeobecnými podmienkami. V záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Používateľov Eutelsat aplikuje na poskytovanie Služby a jej využívanie Používateľmi zásady FUP. FUP spočíva primárne v riadenom znížení rýchlosti prenosu dát prostredníctvom využitia Služby po prekročení objemu prenesených dát tzv. prahovej objemovej korektnosti, ktorý je stanovený osobitne pre každý jednotlivý program Služieb.

 

(E) Cieľom nastavenia týchto úrovní prahovej objemovej korektnosti prenesených dát v rámci FUP je dosiahnuť stav nezneužívania využívania Služby nekorektným, resp. neúmerným využívaním aplikácií alebo prenosových protokolov a pod., ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer), alebo kombináciou týchto prístupov, a to zo strany niektorých Používateľov dopúšťajúcich sa takéhoto správania, ktorý je na úkor väčšiny ostatných Používateľov, ktorí Službu takýmto spôsobom nevyužívajú, či nezneužívajú.

 

(F) Využívanie Služby Používateľom spôsobom, ktorý je výrazne a neprimerane nad rámec obvyklej priemernej miery využívania Služby inými Používateľmi (napr. jedným Používateľom za porovnateľný časový úsek voči štandardu, či priemeru ostatných Používateľov) a ktorý má alebo môže mať za následok zníženie kvalitatívnych, kvantitatívnych alebo iných parametrov Služby pre ostatných Používateľov alebo iné ohrozenie komunikačnej siete a systémov Eutelsatu, sa považuje za zneužívanie Služby odôvodňujúce aplikáciu podmienok FUP zo strany Eutelsatu voči takémuto Používteľovi. Za účelom prevencie pred takýmto zneužívaním Služby si Eutelsat vyhradzuje právo uplatniť na poskytovanie Služby voči takémuto Používateľovi mechanizmus FUP, čo Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní Služby s Distribútorom. Túto skutočnosť taktiež akceptuje Distribútor, ktorý je povinný pravidlá FUP definované týmito Všeobecnými podmienkami právne záväzným spôsobom preniesť aj do právneho vzťahu s Používateľom, ktorý sa týka poskytovania a využívania Služby.

 

(G) FUP vo vzťahu ku konkrétnemu Používateľovi sa začne uplatňovať za podmienky, že Používateľ prekročí výšku prahovej objemovej korektnosti dát, t.j. hranice objemu dát, ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených dowstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca) definovaný pre jednotlivý program Služby. Po prekročení tejto hranice objemu dát Používateľom Eutelsat negarantuje maximálnu rýchlosť prenosu dát v rámci Služby ako je táto rýchlosť špecifikovaná pre jednotlivé programy Služby uvedené na Stránke v časti popisujúcej parametre jednotlivých programov Služieb. Po uplatnení FUP sa táto štandardná rýchlosť prenosu dát v rámci Služby automaticky znižuje na úroveň „rýchlosti prenosu dát v rámci FUP“ ako je táto rýchlosť taktiež špecifikovaná pre jednotlivé programy Služby uvedené na Stránke v časti popisujúcej parametre jednotlivých programov Služieb (napr. namiesto štandardnej rýchlosti prenosu dát 5/2 Mb/s bude po prekročení objemu prenosu dát 10GB prenosová rýchlosť dát znížená na rýchlosť prenosu dát v rámci FUP na úrovni 1/1 Mb/s).

 

(H) Hranica, resp. výška prahovej objemovej korektnosti dát v rámci FUP, úroveň štandardnej rýchlosti prenosu dát v rámci Služby (dowstream / upstream) ako aj úroveň rýchlosti prenosu dát v rámci FUP (dowstream / upstream), sú uvedené pri jednotlivých programoch Služby na Stránke v časti popisujúcej parametre jednotlivých programov Služieb. Po skončení kalendárneho mesiaca, resp. fakturačného obdobia, pre ktoré je definovaná hranica prahovej objemovej korektnosti dát, v ktorom bola FUP uplatnená vo vzťahu ku konkrétnemu Používateľovi, sa FUP prestane aplikovať. Voči tomu istému Používateľovi sa FUP môže opätovne aplikovať v ďalšom období len za podmienky, že vo vzťahu k tomuto Používateľovi z dôvodu jeho spôsobu využívania Služby, resp. zneužívania Služby z jeho strany, budú opätovne splnené podmienky na uplatnenie mechanizmu FUP.

 

 1. Duševné vlastníctvo

(A)   Všeobecná štruktúra Stránky, ako aj texty, grafika, obrázky, zvuky a videá, ktoré ju tvoria, sú vlastníctvom spoločnosti Eutelsat. Akékoľvek čiastočné alebo úplné znázornenie a/alebo reprodukcia a/alebo používanie obsahu alebo služieb ponúkaných na Stránke, akýmkoľvek spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eutelsat je prísne zakázané a môže byť považované za podvod alebo trestný čin.

(B)    Ochranná známka „Konnect” je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eutelsat. Akékoľvek čiastočné alebo úplné znázornenie a/alebo reprodukcia a/alebo používanie tejto ochrannej známky, akéhokoľvek druhu, je prísne zakázané.

 1. Zmena Všeobecných podmienok

(A)  Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba platnosti

(A)  Tieto Všeobecné podmienky sú na dobu neurčitú.

(B) Verzia týchto Všeobecných podmienok s úpravou podmienok a zásad FUP v článku 4 platia s účinnosťou od 06.10.2016.

 1. Právna zodpovednosť spoločnosti Eutelsat

(A)   Informácie a/alebo dokumenty, ktoré sú zobrazené na Stránke a/alebo sú dostupné prostredníctvom Stránky, pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé.

(B)    Takéto informácie a/alebo dokumenty však môžu obsahovať technické nepresnosti a typografické chyby. Dôrazne sa odporúča kontrola presnosti a relevantnosti informácií a/alebo dokumentov umiestnených na Stránke.

(C)   Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo opraviť takéto technické nepresnosti a typografické chyby v prípade, keď sa o nich dozvie. Informácie a/alebo dokumenty dostupné na Stránke môžu byť kedykoľvek zmenené a môžu byť aktualizované. Konkrétne môžu podliehať aktualizácii v dobe medzi časom ich nahratia a časom, kedy sa o nich Používateľ dozvie.

(D)   Používanie informácií a/alebo dokumentov dostupných na Stránke je na úplnú a výlučnú zodpovednosť Používateľa, ktorý zodpovedá za všetky následky z toho vyplývajúce, a (v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov) spoločnosti Eutelsat za týmto účelom nevzniká žiadna zodpovednosť.

(E)    V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov nebude spoločnosť Eutelsat za žiadnych okolností zodpovedať za akúkoľvek škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne v dôsledku výkladu (interpretácie) alebo používania informácií a/alebo dokumentov dostupných na Stránke.

 1. Hypertextové odkazy

(A)   Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky, konkrétne stránky Distribútorov.

(B)    Ďalej je potrebné poznamenať, že stránky s hypertextovým odkazom na Stránku nie sú kontrolované spoločnosťou Eutelsat, a spoločnosť Eutelsat nenesie žiadnu zodpovednosť čo sa týka ich obsahu.

 1. Osobné údaje

(A)   Spoločnosť Eutelsat zhromažďuje a spracúva osobné údaje Používateľa, a to spôsobmi uvedenými v podmienkach pre používanie a spracúvanie osobných údajov, pričom Používateľ prehlasuje, že je s nimi oboznámený a súhlasí s nimi; tieto podmienky sú podstatnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok.

 1. Cookies
 2. A) Údaje prehliadania vytvárané pri používaní Stránky sú zaznamenávané pomocou automatizovaných dátových kolektorov známych ako „cookies“, okrem akýchkoľvek informácií, ktoré by umožnili identifikáciu Používateľa. Cookies sa používajú na účely riadneho a bezproblémového fungovania Stránky a najpohodlnejšieho prístupu, používania a využitia tejto Stránky zo strany Používateľa.

(B) Vykonáva sa zber technických a profilovacích cookies. Spoločnosť Eutelsat, prostredníctvom svojej komunikačnej agentúry („55“), nevykonáva zber ani neukladá priamo cookies, ale používa tag analýzu a médiá zahrnuté v Google Tag Manager (GTM). Tags (cookies), ktoré sú predmetom zberu, sú nasledujúce: DoubleClic; Facebook; Google Adwords; Google Analytics; Google Tag Manager; !Advize; Twitter button; Salesforce. Tags (cookies) sa zbierajú na rôzne účely, napr. na analytické účely, marketingové účely alebo účely profilácie. Tags (cookies) sa zbierajú aj prostredníctvo tretích strán (Google a Facebook). Hosťovanie poskytuje spoločnosť OVH. Cookies (tags) sa ukladajú po dobu maximálne 24 mesiacov.

(C) Voľby v súvislosti s využívaním cookies. Používateľ si môže svoj počítač nastaviť tak, že ho bude informovať kedykoľvek mu budú cookies posielané, alebo si Používateľ môže zvoliť, že všetky cookies budú zablokované. Používateľ si to môže zvoliť prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Keďže každý prehliadač má mierne odlišné voľby, Používateľ by sa mal obrátiť na sekciu “Pomoc” vo svojom prehliadači za účelom zistenia, ako správne zmeniť nastavenia vzťahujúce sa na cookies.
Vzhľadom na uvedené, Používateľ môže zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, že cookies sú vymazávané alebo nie sú ukladané v Používateľovom počítači alebo jeho mobilnom zariadení bez jeho výslovného súhlasu. Na nasledujúcich webových adresách sa Používateľ môže dozvedieť viac o tom, ako nastaviť jeho prehliadač:

Ak Používateľ zablokuje cookies, nebude mať prístup k mnohým prvkom, ktoré robia Stránku efektívnejšou a niektoré z našich služieb nebudú fungovať správnym spôsobom.

 1. Pravidlá používania na internete

(A)   Používateľ prehlasuje, že si je vedomý existencie a obsahu súčasných pravidiel a postupov týkajúcich sa internetu.

(B)    Používateľ sa zaväzuje zachovávať integritu Stránky. Používateľ je povinný používať funkcionality Stránky tak, aby tým  nebránil funkčnosti Stránky a zaväzuje sa nezasahovať do funkčnosti Stránky, neupravovať, nemeniť alebo neodstraňovať obsah Stránky alebo nepridávať údaje na Stránku.

(C)   Používateľ ďalej prehlasuje, že si je vedomý toho, že údaje na internete nie sú chránené, obzvlášť proti možnému zneužitiu.

(D)   Používateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že je zodpovedný za prijatie akýchkoľvek opatrení na ochranu svojich vlastných dát a/alebo softvéru proti napadnutiu vírusmi a proti akémukoľvek pokusu o neoprávnené vniknutie do Používateľovho systému treťou stranou.

 1. Príslušnosť súdov a rozhodné právo

(A)   V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov je na právne vzťahy medzi Eutelsat a Používateľom, resp. akýmikoľvek tretími osobami daná výlučná príslušnosť Odvolacieho súdu v Paríži pre rozhodovanie sporov akéhokoľvek druhu, ktoré sa týkajú týchto Všeobecných podmienok, prístupu k Stránke a používania Stránky, resp. v súvislosti so Stránkou, a to bez ohľadu na miesto prístupu alebo používania Stránky, či Služby.

(B)    Tieto Všeobecné podmienky sa riadia francúzskym právom, a to bez ohľadu na miesto prístupu alebo používania.