Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky tooway.sk

Úvod

(A)   Tieto všeobecné podmienky používania („Všeobecné podmienky“) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Eutelsat S.A., zapísaná v obchodnom registri (RCS) v Paríži pod číslom 422 551 176, so sídlom na 70, rue Balard, 75015 Paríž, Francúzsko („Eutelsat“) sprístupňuje používateľovi („Používateľ“) internetovú stránku tooway.fr („Stránka“), ako aj spôsob prístupu Používateľa k Stránke a spôsob jej používania z jeho strany.

(B)   Akýkoľvek prístup k Stránke a/alebo jej používanie sú podmienené bezvýhradným prijatím a dodržiavaním Všeobecných podmienok zo strany Používateľa. Ak si Používateľ nepraje prijať celé Všeobecné podmienky alebo ich časť, je povinný ukončiť akékoľvek používanie Stránky. Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo jednostranne a bez predchádzajúceho oznámenia odmietnuť prístup k Stránke akémukoľvek Používateľovi, ktorý nedodržiava tieto Všeobecné podmienky.

1 - Predstavenie Stránky

(A)   Stránku zverejňuje spoločnosť IGO a hosťuje ju spoločnosť IDWEB.

(B)   Stránka obsahuje informácie týkajúce sa satelitnej internetovej služby tooway™ („Služba“).

(C)   Služba poskytuje hospodárne a okamžité riešenie pre používateľov, ktorí chcú bez čakania využívať vysokú rýchlosť, a to bez ohľadu na miesto, kde žijú. Službu prevádzkuje Eutelsat Broadband prostredníctvom satelitu EUTELSAT KA-SAT, pričom Služba je dostupná priebežne, a to vo vysokej rýchlosti. Zariadenie používateľov zahŕňa malú parabolickú anténu a modem pripojený k počítaču pracujúcemu na platforme PC alebo Mac. Ďalšie informácie o Službe sú dostupné v časti „otázky a odpovede“ na.

2 - Prístup k Stránke

(A)   Stránka je dostupná bezodplatne akémukoľvek používateľovi s prístupom na internet. Všetky náklady týkajúce sa prístupu k Stránke a jej používania, vrátane, nie však výlučne, nákladov na hardvér, softvér alebo prístup na internet, znáša výlučne Používateľ, ktorý je sám zodpovedný za správne fungovanie svojho vlastného počítačového zariadenia a prístupu na internet.

(B)   Spoločnosť Eutelsat sa snaží umožniť prístup k Stránke počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo prípadov, ktoré spoločnosť Eutelsat nemôže ovplyvniť, a to bez ohľadu na akékoľvek poruchy a opatrenia týkajúce sa údržby potrebné na riadne fungovanie Stránky.

(C)   Spoločnosť Eutelsat preto nemôže garantovať dostupnosť Stránky, spoľahlivosť prenosu a výkon týkajúci sa doby odozvy alebo kvality. Používateľom sa neposkytuje žiadna technická podpora elektronickými prostriedkami alebo telefonicky.

(D)   V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov, spoločnosť Eutelsat nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak Stránka nebude dostupná alebo ju nebude možné používať.

(E)   Od spoločnosti Eutelsat sa ďalej môže vyžadovať, aby kedykoľvek pozastavila Stránku alebo časť jej služieb, a to bez predchádzajúceho oznámenia a bez práva na odškodnenie. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Eutelsat (v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov) nezodpovedá za prerušenia a následky, ktoré môžu takéto prerušenia Používateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám spôsobiť.

3 - Podmienky objednania Služby

(A)   Služba je dostupná prostredníctvom siete schválených distribútorov spoločnosti Eutelsat („Distribútor(i)“); pričom Distribútori predávajú Službu Používateľom za cenu a za podmienok, ktoré si voľne určia. Zoznam Distribútorov je dostupný v nasledujúcej časti.

(B)   Používateľ môže získať informácie o Službe a podmienkach ponúkaných každým Distribútorom prostredníctvom telefonátu na nasledujúce číslo:

(C)   Používateľ sa taktiež môže oboznámiť s podmienkami ponúkanými každým Distribútorom v nasledujúcej časti:

(D)   Po výbere Distribútora na základe informácií uvedených v bode 3 (C) vyššie, Používateľ, ktorý si želá Službu objednať, môže požiadať, aby mu vybraný Distribútor zatelefonoval, a to kliknutím na “Želám si byť telefonicky kontaktovaný”. Používateľ bude následne kontaktovaný vybraným Distribútorom, od ktorého si môže Službu priamo objednať.

4 - Určené ceny a podmienky pre používanie Služby

(A)   V časti, pre každú kategóriu Služby, spoločnosť Eutelsat uvádza „určenú cenu“, t.j. najnižšiu cenu spomedzi cien určených Distribútormi. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní. Pritom sa rozumie, že tieto ceny nie sú odporúčané ani predpísané a Distribútori majú pri určovaní ceny Služby úplnú voľnosť. Distribútori nebudú za žiadnych okolností povinní poskytovať Službu za ceny uvedené v tejto časti Stránky a taktiež Používateľovi nevzniká právo získať Službu za ceny uvedené v tejto časti Stránky.

(B)   Skutočné ceny každého Distribútora sú prístupné v nasledujúcej časti. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní.

(C)   Používanie Služby sa môže zmeniť z dôvodu technických požiadaviek. Rozpis týchto zmien je uvedený v časti “Pravidlá riadenia siete” každej kategórie Služby.

5 - Duševné vlastníctvo

(A)   Všeobecná štruktúra Stránky, ako aj texty, grafika, obrázky, zvuky a videá, ktoré ju tvoria, sú vlastníctvom spoločnosti Eutelsat. Akékoľvek čiastočné alebo úplné znázornenie a/alebo reprodukcia a/alebo používanie obsahu alebo služieb ponúkaných na Stránke, akýmkoľvek spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eutelsat je prísne zakázané a môže byť považované za podvod alebo trestný čin.

(B)   Ochranná známka „tooway™” je registrovaná ochranná známka spoločnosti Eutelsat. Akékoľvek čiastočné alebo úplné znázornenie a/alebo reprodukcia a/alebo používanie tejto ochrannej známky, akéhokoľvek druhu, je prísne zakázané.

6 - Zmena Všeobecných podmienok

(A)   Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

7 - Doba platnosti

(A)   Tieto Všeobecné podmienky sú na dobu neurčitú, počínajúc od prvého prístupu Používateľa na Stránku.

8 - Právna zodpovednosť spoločnosti Eutelsat

(A)   Informácie a/alebo dokumenty, ktoré sú zobrazené na Stránke a/alebo sú dostupné prostredníctvom Stránky, pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé.

(B)   Takéto informácie a/alebo dokumety však môžu obsahovať technické nepresnosti a typografické chyby. Dôrazne sa odporúča kontrola presnosti a relevantnosti informácií a/alebo dokumentov umiestnených na Stránke.

(C)   Spoločnosť Eutelsat si vyhradzuje právo opraviť takéto technické nepresnosti a typografické chyby v prípade, keď sa o nich dozvie. Informácie a/alebo dokumenty dostupné na Stránke môžu byť kedykoľvek zmenené a môžu byť aktualizované. Konkrétne môžu podliehať aktualizácii v dobe medzi časom ich nahratia a časom, kedy sa o nich Používateľ dozvie.

(D)   Používanie informácií a/alebo dokumentov dostupných na Stránke je na úplnú a výlučnú zodpovednosť Používateľa, ktorý zodpovedá za všetky následky z toho vyplývajúce, a (v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov) spoločnosti Eutelsat za týmto účelom nevzniká žiadna zodpovednosť.

(E)   V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov nebude spoločnosť Eutelsat za žiadnych okolností zodpovedať za akúkoľvek škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne v dôsledku výkladu (interpretácie) alebo používania informácií a/alebo dokumentov dostupných na Stránke.

9 - Hypertextové odkazy

(A)   Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky, konkrétne stránky Distribútorov.

(B)   Ďalej je potrebné poznamenať, že stránky s hypertextovým odkazom na Stránku nie sú kontrolované spoločnosťou Eutelsat, a spoločnosť Eutelsat nenesie žiadnu zodpovednosť čo sa týka ich obsahu.

10 - Osobné údaje

(A)   Spoločnosť Eutelsat zhromažďuje a spracúva osobné údaje Používateľa, a to spôsobmi uvedenými v podmienkach pre používanie a spracúvanie osobných údajov , pričom Používateľ prehlasuje, že je s nimi oboznámený a súhlasí s nimi; tieto podmienky sú podstatnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok.

11 - Cookies

(A)   Údaje prehliadania sú zaznamenávané pomocou automatizovaných dátových kolektorov známych ako „cookies“, okrem akýchkoľvek informácií, ktoré by umožnili identifikáciu Používateľa. Cookies sa používajú na účely riadneho a bezproblémového fungovania Stránky a najpohodlnejšieho prístupu, používania a využitia tejto Stránky zo strany Používateľa.

(B)   Používateľ môže zabrániť zaznamenávaniu údajov prehliadania zmenou v nastaveniach príslušného internetového prehliadača na svojom počítači, avšak v takom prípade môže byť používanie tejto Stránky následne obmedzené.

12 - Pravidlá používania na internete

(A)   Používateľ prehlasuje, že si je vedomý existencie a obsahu súčasných pravidiel a postupov týkajúcich sa internetu.

(B)   Používateľ sa zaväzuje zachovávať integritu Stránky; Používateľovi sa zakazuje brániť funkčnosti Stránky alebo zasahovať do funkčnosti Stránky, upravovať, meniť alebo odstraňovať obsah Stránky alebo pridávať údaje na Stránku.

(C)   Používateľ ďalej prehlasuje, že si je vedomý toho, že údaje na internete nie sú chránené, obzvlášť proti možnému zneužitiu.

(D)   Používateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že je zodpovedný za prijatie akýchkoľvek opatrení na ochranu svojich vlastných dát a/alebo softvéru proti napadnutiu vírusmi a proti akémukoľvek pokusu o neoprávnené vniknutie do Používateľovho systému treťou stranou.

13 - Príslušnosť súdov a rozhodné právo

(A)   V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov je daná výlučná príslušnosť Odvolacieho súdu v Paríži pre rozhodovanie sporov akéhokoľvek druhu, ktoré sa týkajú týchto Všeobecných podmienok, prístupu k Stránke a používania Stránky, a to bez ohľadu na miesto prístupu alebo používania.

(B)   Tieto Všeobecné podmienky sa riadia francúzskym právom, a to bez ohľadu na miesto prístupu alebo používania.