OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA

1.     Účel tohto oznámenia

Toto oznámenie o ochrane súkromia (ďalej len „Oznámenie“) popisuje spôsob, akým EUTELSAT SA (napr. Société anonyme) 70, Rue Balard, 75015 Paris Cedex, France, v postavení prevádzkovateľa osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ”), získava, využíva, spracúva a prenáša Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je podrobnejšie opísaný nižšie. Pojem „Osobné údaje“ znamená akékoľvek jednotlivo priamo alebo nepriamo identifikovateľné údaje o Vás, ktoré Prevádzkovateľ získal alebo iným spôsobom nadobudol. Prevádzkovateľ spracúva akékoľvek Osobné údaje primeraným spôsobom, zákonne a v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

2.     Osobné údaje získavané Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ môže získavať Vaše Osobné údaje, vrátane, nie však výlučne: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo pevnej linky a/alebo mobilného telefónu a e-mail a akékoľvek údaje relevantné na účely spracúvania osobných údajov definované v Článku 3 nižšie. Prevádzkovateľ o Vás nebude získavať žiadne citlivé údaje. „Citlivé údaje“ sú definované ako osobné údaje, ktoré priamo alebo nepriamo odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, náboženské, filozofické alebo iné presvedčenie, politické názory, členstvo v politických stranách, odborových organizáciách, asociáciách alebo organizáciách náboženského, filozofického, politického alebo odborového charakteru, ako aj osobné údaje týkajúce sa zdravia a sexuálneho života.

Prevádzkovateľ bude priamo od Vás získavať Vaše Osobné údaje, keď návštívite internetovú stránku Tooway a požiadate, aby ste boli spätne kontaktovaný za účelom získania informácií o službách Tooway. Prevádzkovateľ môže taktiež získavať Vaše údaje od tretích osôb, ak ste týmto tretím osobám dali predchádzajúci súhlas na zdieľanie alebo prenos Vašich údajov. Pri vložení Vašich údajov do databázy Prevádzkovateľa Vás bude Prevádzkovateľ informovať o takomto zdieľaní/prenose Vašich údajov a, ak si to budete želať, umožní Vám s uvedeným postupom nesúhlasiť. Poskytnutie Vašich Osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia uvedených údajov alebo odmietnutie ich spracovania Prevádzkovateľom bude mať za následok, že Prevádzkovateľ Vás nebude môcť kontaktovať a poskytnúť Vám akékoľvek informácie o službách Tooway.

3.     Využívanie Osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše Osobné údaje výlučne za účelom (i) odpovedania na Vašu žiadosť o poskytnutie informácií o službách Tooway alebo (ii) uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb Tooway, ak o to požiadate, alebo (iii) splnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a právnych predpisov a uplatnenia si alebo obrany právnych nárokov týkajúcich sa Prevádzkovateľa. Ak ste si nevyžiadali žiadne informácie o službách Tooway, Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše Osobné údaje podľa bodu (i) vyššie iba s Vašim výslovným súhlasom. Prevádzkovateľ vloží Vaše Osobné údaje do databázy iba na čas potrebný na účely, na ktoré boli Osobné údaje získané, alebo na čas vyžadovaný právnymi predpismi, pričom bez Vášho súhlasu nebude akokoľvek využívať uvedenú databázu na marketingové účely.

4.     Poskytovanie a medzinárodný prenos Osobných údajov

V rámci organizácie Prevádzkovateľa budú Osobné údaje poskytnuté a/alebo sprístupnené oprávneným distribútorom Prevádzkovateľa (avšak iba v prípade, ak máte v úmysle uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb Tooway), poverenému sprostredkovateľovi (povereným sprostredkovateľom), a osobám, ktoré takýto prístup potrebujú na vyššie uvedené účely alebo ktoré budú spracúvať takéto Osobné údaje v ich postavení osôb zodpovedných za spracúvanie. Uvedené osoby alebo subjekty môžu mať svoj pobyt alebo sídlo vo Francúzsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecku, Poľsku, Turecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Španielsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Grécku, Rumunsku, Maďarsku, Českej republike, Rakúsku, Bulharsku a Chorvátsku, a preto môžu byť Vaše Osobné údaje prenesené do iných členských krajín EÚ alebo krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, avšak iba na vyššie uvedené účely. Akýkoľvek prenos subjektom, ktoré majú pobyt alebo sídlo mimo územia EÚ, sa však uskutoční v zmysle rozhodnutí Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov prevádzkovateľom usadeným v tretích krajinách (tzv. prenosy od prevádzkovateľa prevádzkovateľovi), prípadne o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov sprostredkovateľom usadeným v tretích krajinách (tzv. prenosy od prevádzkovateľa sprostredkovateľovi). Osobné údaje nebudú za žiadnych okolností šírené.

Predovšetkým by sme radi zdôraznili, že Vaše Osobné údaje budú poskytnuté oprávneným distribútorom Prevádzkovateľa iba v prípade, ak máte v úmysle uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb Tooway.

Uvedený distribútor bude potom s ohľadom na uvedené Osobné údaje vystupovať ako prevádzkovateľ na účely uzavretia uvedenej zmluvy, pričom príslušné spracúvanie údajov bude podliehať právnym predpisom týkajúcim sa ochrany osobných údajov vzťahujúcim sa na distribútora, a zároveň bude podliehať jeho pravidlám ochrany osobných údajov, ktoré Vám distribútor riadnym spôsobom poskytne.

5.     Podmienky ochrany a spracúvania údajov

Prevádzkovateľ sa v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi usiluje uplatňovať všetky materiálne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu Osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu alebo náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu, využívaniu alebo prístupu. Osobné údaje sa spracúvajú elektronicky ako aj manuálne podľa metód a postupov, ktoré zodpovedajú vyššie uvedeným účelom spracúvania.

6.     Uchovávanie a správnosť získaných Osobných údajov

V rozsahu, v akom Prevádzkovateľ získava Vaše Osobné údaje na základe Vášho súhlasu, Váš súhlas bude platiť počas doby, ktorá je potrebná na účely uvedené v tomto Oznámení, resp. počas doby vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ bude uchovávať Osobné údaje iba počas doby, ktorá nebude dlhšia než doba, ktorá je potrebná na účely uvedené v tomto Oznámení, resp. doba vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Ak je potrebné uskutočniť zmeny Vašich osobných údajov, bezodkladne nám to prosím oznámte. Ak nás budete informovať o zmenách alebo sa iným spôsobom dozvieme o akýchkoľvek faktických nesprávnostiach v Osobných údajoch, pokúsime sa uskutočniť potrebné zmeny tak rýchlo, ako to bude možné.

7.     Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Na účely tohto Oznámenia je Prevádzkovateľom EUTELSAT SA, 70 rue Balard, 75015 Paris cedex, France

Databázu obsahujúcu Vaše údaje bude hosťovať a spravovať sprostredkovateľ, ktorého si zvolí Prevádzkovateľ na účely uvedené v tomto Oznámení.

8.     Prístup k Osobným údajom a ostatné práva ochrany súkromia

Vždy budete mať nasledujúce práva:

(i)         právo na získanie potvrdenia, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú, a na informovanie o takýchto údajoch v zrozumiteľnej forme.

(ii)         právo na: a) aktualizáciu, opravu alebo, v prípade záujmu, zlúčenie Vašich Osobných údajov; b) vymazanie Vašich Osobných údajov, ktoré boli spracovávané nezákonne, ako aj údajov, ktorých uchovávanie už nie je potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo následne spracovávané; c) potvrdenie skutočnosti, že úkony podľa bodov a) a b) boli oznámené, a to aj pokiaľ ide o ich obsah, osobám a subjektom, ktorým boli údaje poskytnuté alebo sprístupnené, ibaže by uvedená požiadavka bola nemožná alebo by si vyžadovala zjavne neprimerané úsilie v porovnaní s právom, ktoré sa má chrániť.

(iii)        právo namietať, úplne alebo sčasti, voči: a) spracúvaniu Vašich Osobných údajov z opodstatnených dôvodov; b) spracúvaniu Vašich Osobných údajov, ak ide o spracúvanie za účelom zasielania reklamných materiálov alebo priameho predaja alebo iným spôsobom na uskutočňovanie prieskumov marketingovej alebo obchodnej komunikácie.

(iv)        Iné práva, ktoré Vám udeľuje príslušná legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia, alebo v prípade, ak si chcete uplatniť Vaše práva týkajúce sa ochrany súkromia, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa prostredníctvom uvedených kontaktných údajov: EUTELSAT SA, 70 rue Balard, 75015 Paris cedex, France